- bố tiêu,sáo -

♦ Phiên âm: (bùshào).


♦đặt lính canh; bố trí lính gác. .


Vừa được xem: 布哨病患理喻滄茫单人房间礨石