- thị khu,âu -

♦ Phiên âm: (shìqū).


♦khu vực thành thị; nội thành. , .


Vừa được xem: 市區掂斤播兩提撕昆腔石料