- thị quái -

♦ Phiên âm: (shìkuài).


.


Vừa được xem: 市儈蒙特赛拉特岛荷包坦克鸿撞凍清波县砂巖