- ba đẩu,đấu -

♦ Phiên âm: (bādǒu).


♦giỏ liễu (đáy tròn). .


Vừa được xem: 巴斗未然千信息降半旗褙子尚武弓弩手