- xảo phụ nan,nạn,na vi,vị vô,mô mễ chi xuy,xúy -

♦ Phiên âm: (qiǎofūnánwéiwúmǐzhīchuī).


♦không bột đố gột nên hồ. , .


Vừa được xem: 巧婦難為無米之炊獨裁者獨立王國獨善猶他犁牛之子牽就