- tả,tá ngạn -

♦ Phiên âm: (zuǒàn).


♦tả ngạn; bờ trái. .


Vừa được xem: 左岸左宜右有耳光332左券耐用