- tả,tá nghi hữu hữu,dựu -

♦ Phiên âm: (zuǒyíyòuyǒu).


♦đa tài; tháo vát; nhiều tài. . , .


Vừa được xem: 左宜右有耳光332左券耐用