- tả,tá tảng tử,tí -

♦ Phiên âm: (zuǒsǎng·zi).


♦1. lạc giọng; sai giọng; lạc nhịp. .


Vừa được xem: 左嗓子耕耘左右