- tả,tá ti,tư mã -

♦ Phiên âm: (zuǒsīmǎ).


♦tả tư mã (chức quan thời xưa). , , .


Vừa được xem: 左司馬耗資左嗓子耕耘