- tả,tá khoán -

♦ Phiên âm: (zuǒquàn).


♦giao kèo có đối chứng (giấy tờ khế ước thời xưa viết trên thẻ tre, chia làm hai nửa, "tả" và "hữu", mỗi người giữ một mảnh làm bằng.). , , , , . .


Vừa được xem: 左券耐用狗馬422分配