- tả,tá trắc -

♦ Phiên âm: (zuǒcè).


50, .


Vừa được xem: 左側北河眼睛猶然溫泉