- tả,tá bất,phầu,phủ,phi,phu quá,qua -

♦ Phiên âm: (zuǒ·buguò).


, , .


Vừa được xem: 左不過腎盂蟋蟀草整天