- tuần tra -

♦ Phiên âm: (xúnchá).


♦tuần tra; tuần sát. .


Vừa được xem: 巡查南針保时捷保持南郊保护眼镜保息南越保庸保守