- xuyên tư -

♦ Phiên âm: (chuānzī).


♦lộ phí; tiền đi đường; phí tổn; công tác phí. .


Vừa được xem: 川資育嬰堂消費資料拂曉投資堆肥銀洋互惠业