- cương bỉ,bí,bì,tỉ á -

♦ Phiên âm: (gāngbǐyà).


♦Găm-bi-a; Gambia. 西西, 1894, 1956, . 1,501,050 (2003).


Vừa được xem: 岡比亞