- san,sơn kê -

♦ Phiên âm: (shānjī).


♦chim trĩ; gà rừng; gà gô. .


Vừa được xem: 山雞夾層玻璃迅猛膿腫葛藤遽然篤被頭