- san,sơn kê tiêu -

♦ Phiên âm: (shānjījiāo).


♦cây sơn kê tiêu (quả còn gọi là sơn thương tử, làm hương liệu). , , , . , .


Vừa được xem: 山雞椒本業河工款項兵費篝火狐鳴免費医生的办公室