- san,sơn câu -

♦ Phiên âm: (shāngōu).


♦1. khe suối. .


Vừa được xem: 山溝干部职责多文為富大韓窮通