- chúc,thuộc,chú quốc -

♦ Phiên âm: (shǔguó).


♦nước phụ thuộc; thuộc địa. .


Vừa được xem: 屬國帽子煤荒閑職幾時