- lí hiểm như di -

♦ Phiên âm: (lǚxiǎnrúyì).


♦không sợ nguy hiểm; không màng nguy hiểm. . , , .


Vừa được xem: 履險如夷並立佛法僧不成如次薄待