- chúc,thuộc,chú hạ,há -

♦ Phiên âm: (shǔ xià ).


♦thuộc hạ


Vừa được xem: 属下伊蘭伊河伊朗伊斯蘭伊斯蘭教伊拉克伊川伊尹伊周