- bình,bính tế,phất kim chúc,thuộc,chú hồ hãn -

♦ Phiên âm: (Píngbì jīnshǔ hú hàn ).


♦Hàn hồ quang que hàn có vỏ bọc


Vừa được xem: 屏蔽金属弧焊免責免訴免職免罪免租免禮免礼免疫