- cư,kí vu,hu,ư -

♦ Phiên âm: (jūyú).


.


Vừa được xem: 居于洗甲油進化論科學教育影片平年