- cục diện -

♦ Phiên âm: (júmiàn).


.

(hvtd)♦Hình thế, trạng huống trong trò chơi bài bạc.
♦Chỉ ván bài, cuộc bạc. ◇Lỗ Tấn : Kim thiên vãn thượng ngã môn hữu nhất cá cục diện (Bàng hoàng , Cao lão phu tử ).
♦Tình thế, tình cảnh. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Hỗ Thành kiến cục diện bất hảo, đầu mã lạc hoang nhi tẩu , (Đệ ngũ thập hồi).
♦Tràng diện, cách cục. ◇Phùng Duy Mẫn : Sơn lâm thức thú cao, Công danh cục diện trách , (Đoan chánh hảo , Từ ngã đình quy điền , Sáo khúc ).
♦Mưu kế, mưu đồ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Bất tưởng tha giá lưỡng cá bất thức cục diện, chánh trung liễu tha đích kế sách, phân thuyết bất đắc , , (Đệ tứ thập cửu hồi) Không ngờ hai người này không biết có mưu đồ gì cả, nên mới trúng kế mà chẳng phân trần vào đâu được.
♦Mặt tiền cửa tiệm. ◇Kim Bình Mai : Phô tử cục diện, đô khiếu tất tượng trang tân du tất , (Đệ lục thập tam hồi) Mặt tiền cửa tiệm phải kêu thợ sơn sơn phết lại cho mới.
♦Chỉ độ lượng. ◇Viên Mai : Thử tử căng tình tác thái, cục diện thái tiểu , (Tùy viên thi thoại , Quyển cửu).
♦Thể diện, danh dự. ◇Cao Minh : Hàn do tha tự hàn, bất khả hoại liễu cục diện , (Tì bà kí , Đệ tam thập tứ xích).


Vừa được xem: 局面僧舍僧房僧徒僧尼在在僧坊僧侣在位僧伽