- vĩ tùy -

♦ Phiên âm: (wěisuí).


.


Vừa được xem: 尾隨陶文湯泉打嘴巴殘茶剩飯夫唱婦隨腳指