- tiêm đoan -

♦ Phiên âm: (jiānduān).


.


Vừa được xem: 尖端云端悶倦捕蟲燈包荒雲端湊攏