- đạo hàng -

♦ Phiên âm: (dǎoháng).


♦hướng dẫn; dẫn đường (tàu thuyền hoặc máy bay). .


Vừa được xem: 導航續航航模