- đạo hàng đài -

♦ Phiên âm: (dǎohángtái).


♦đài kiểm soát không lưu. .


Vừa được xem: 導航臺漠漠漠不關心漏窗游民無產者液化涉禽求過於供正心正常