- xạ,dạ,dịch điện thiên văn,vấn học -

♦ Phiên âm: (shèdiàntiānwénxué).


♦thiên văn học vô tuyến (ngành thiên văn thu, phân tích những sóng từ vũ trụ đến). .


Vừa được xem: 射電天文學指雞罵狗考卷打鳴兒期于鐘鳴鼎食