- bảo kê -

♦ Phiên âm: (bǎojī).


♦Bửu Kê (tên một thành phố ở Thiểm Tây). . , 西.


Vừa được xem: 寶雞常備秋耕廣播完全小