- khoan ngân mạc,mán,mô điện ảnh -

♦ Phiên âm: (kuānyínmùdiànyǐng).


♦phim màn ảnh rộng. , , 使 , . .


Vừa được xem: 寬銀幕電影軍務郵電雷鳴办公室舊業孱弱