- thật,thực tế công tư -

♦ Phiên âm: (shíjìgōngzī).


♦lương thực tế. 工人, 〗.


Vừa được xem: 實際工資涉禽消防消磨海角天涯海角海疆海嘯幫忙