- phú quý -

♦ Phiên âm: (fùguì).Vừa được xem: 富貴塔拉哈西簿書