- phú quý bệnh -

♦ Phiên âm: (fùguìbìng).


♦bệnh nhà giàu; bệnh cần bồi dưỡng và nghỉ ngơi (thường chỉ những bệnh mãn tính). 調.


Vừa được xem: 富貴病富貴塔拉哈西簿書