- phú thứ -

♦ Phiên âm: (fùshù).


♦giàu có và đông đúc. , .


Vừa được xem: 富庶松懈富實曾孫女撒尿書生