- phú thật,thực -

♦ Phiên âm: (fùshí).Vừa được xem: 富實曾孫女撒尿書生曾孫主名