- kí tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (jìjí).


♦trú quán (nhận nơi cư ngụ làm quê quán gốc). , , ("").


Vừa được xem: 寄籍霉雨戶籍