- gia đồng -

♦ Phiên âm: (jiā,jie tóng,zhōng ).


(hvtd)♦Đứa trẻ làm đày tớ trong nhà. Ngày xưa gọi chung nô bộc là gia đồng . ◇Sử Kí : Bất Vi gia đồng vạn nhân (Lã Bất Vi liệt truyện ).


Vừa được xem: 家童松快替換暗流曲子護城河