- gia tế -

♦ Phiên âm: (jiā,jie jì,zhài ).


(hvtd)♦Điện thờ cúng tổ tiên trong nhà. ◇Lục Du : Vương sư bắc định trung nguyên nhật, Gia tế vô vong cáo nãi ông , (Thị nhi ).


Vừa được xem: 家祭暴烈書生氣曲古霉素替身軟錳礦