- cung nga -

♦ Phiên âm: (gōngé).


♦cung nữ; cung nga. .

(hvtd)♦Cung nữ. ◇Nhan Sư Cổ : Đế thường hạnh Chiêu Minh văn tuyển lâu, xa giá vị chí, tiên mệnh cung nga sổ thiên nhân thăng lâu nghênh thị , , (Tùy di lục , Quyển hạ).
♦§ Cũng viết là cung oa .


Vừa được xem: 宮娥煤相煤田在官煤球煤灰煤渣煤泥煤油煤斗