- khách tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (kèjí).


♦1. trú quán; ngụ cư. (" ").


Vừa được xem: 客籍