- khách hộ đề,thì,để cung sắc tạp,ca -

♦ Phiên âm: (kè hù tí gōng sè kǎ ).


♦bảng màu khách hàng cung cấp


Vừa được xem: 客户提供色卡多聞擾擾腿筋韓國