- quan phí,bỉ -

♦ Phiên âm: (guānfèi).Vừa được xem: 官費記分雄辯寧芬兰