- quan báo tư cừu -

♦ Phiên âm: (guānbàosīchóu).


♦quan báo tư thù; lấy chuyện công để trả thù riêng. .


Vừa được xem: 官報私仇魂不附體齒輪加工機床