- quan liêu tư bổn,bản,bôn -

♦ Phiên âm: (guānliáozīběn).


♦tư bản quan liêu. .


Vừa được xem: 官僚資本清水县指環歲差披靡托辭堯舜古董包工