- an cư lạc nghiệp -

♦ Phiên âm: (ān jū,jī lè,yuè yè ).


(hvtd)♦Thời thái bình, ai cũng yên chỗ ở, ai có chức phận nấy. ◇Hậu Hán Thư : An cư lạc nghiệp, trưởng dưỡng tử tôn, thiên hạ yến nhiên, giai quy tâm ư ngã hĩ , , , (Trọng Trường Thống truyện ).


Vừa được xem: 安居樂業多级离心泵鶤雞守財奴干係割雞焉用牛刀首德郡立式离