- học tịch,tạ -

♦ Phiên âm: (xuéjí).


♦học tịch (sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó). , .


Vừa được xem: 學籍奶粉洋粉板籍果粉一口達成