- hài tử,tí đầu -

♦ Phiên âm: (hái·zitóu).


, .


Vừa được xem: 孩子頭煩冗愴痛聲辯煤系海上保险业同惡相助