- cô quân -

♦ Phiên âm: (gūjūn).Vừa được xem: 孤軍嘆為觀止施展三國演義