- cô phương tự thưởng -

♦ Phiên âm: (gūfāngzìshǎng).


♦mèo khen mèo dài đuôi; tự cho mình là thanh cao. , .


Vừa được xem: 孤芳自賞傍觀亮堂堂布拉扎維玉搔頭